Crèdits
Angaben
Créditos

           
             

Crèdits web blockbloch

Ernst Bloch: Espai per a la utopia

Projecte de Francesc Abad, 2010

Concepció i direcció del projecte: Francesc Abad

Coordinació i assessorament filosòfic: Claudia Kalász

Edició i so: Adolf Alcañiz

Càmera: Adolf Alcañiz; Nadja Smith; Alexander Sokin, Markus Aßmus

Disseny graphic I desenvolupament web: Maria Permanyer

Transcripció de les entrevistes: Claudia Kalász

Traducció de les entrevistas al català: Carme Gala

Traducció de les entrevistes a l’ alemany: Claudia Kalász

Traducció de les entrevistes al francés: Found in Translation

Subtitulació: Adolf Alcañiz

Maquetació dels cartells "Espai per a la utopia": Marc Valls

 

Fotos del Moviment 15 M: Adolf Alcañiz

És un projecte de Francesc Abad que va obtener ajuts del CoNCA, del Goethe-Institut Barcelona i de Han Nefkens. No obstant això, no s’hauria pogut realitzar gràcies a l’esforç no retribuït de tots els/totes les participants.

© del projecte: Francesc Abad
© del contingut de les entrevistes: els entrevistats.

 
 

Angaben zum Projekt

Ernst Bloch: Raum für die Utopie

Projekt von Francesc Abad, 2010

Konzeption und Leitung des Projekts:  Francesc Abad

Koordination und philosophische Beratung:  Claudia Kalász

Videoedition und Ton:  Adolf Alcañiz

Kamera: Adolf Alcañiz; Nadja Smith; Alexander Sokin, Markus Aßmus

Grafische Gestaltung und Erstellung der Website:  Maria Permanyer

Transkription der Interviews: Claudia Kalász

Übersetzung der Interviews ins Katalanische: Carme Gala

Übersetzung der Interviews ins Deutsche: Claudia Kalász

Übersetzung der Interviews ins Französische: Found in Translation

Untertitel: Adolf Alcañiz

Layout der Plakate „Raum für die Utopie“: Marc Valls

Fotos der Bewegung 15 M: Adolf Alcañiz

Es handelt sich um ein Projekt von Francesc Abad, das teilweise mit Mitteln des CoNCA (Katalanischer Nationalrat der Kultur und der Künste), des Goethe-Instituts Barcelona und einer Spende von Han Nefkens finanziert wurde, ansonsten aber durch viele Stunden unbezahlten Einsatzes aller Beteiligten realisiert wurde.

© des Projekts: Francesc Abad © des Inhalts der Interviews: die Interviewten.

 
 

Créditos web blockbloch

Ernst Bloch: Espacio para la utopía

Proyecto de Francesc Abad, 2010

Concepción i dirección del proyecto:  Francesc Abad

Coordinación i asesoramiento filosófico:  Claudia Kalász

Edición i sonido:  Adolf Alcañiz

Cámera: Adolf Alcañiz; Nadja Smith; Alexander Sokin, Markus Aßmus

Diseño gráfico i desarrollo web:  Maria Permanyer

Transcripción de las entrevistas: Claudia Kalász

Traducción de las entrevistas al catalán: Carme Gala

Traducción de las entrevistas al alemán: Claudia Kalász

Traducción de las entrevistas al francés: Found in Translation

Subtitulación: Adolf Alcañiz

Maquetación de los carteles "Espacio para la utopía": Marc Valls

Fotos del Movimiento 15 M: Adolf Alcañiz

Es un proyecto de Francesc Abad que va obtener ayudas del CoNCA, del Goethe-Institut Barcelona i de Han Nefkens. Sin embargo, no se habría podido realizar gracias al esfuerzo no retribuido de todos los/todas las participantes.

© del proyecto: Francesc Abad © del contenido de las entrevistas: los entrevistados.